Понеділок, квітня 22, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Вступна кампанія-2018

Особливості прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2018 році


Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

У 2018 році прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання починається 12 липня і закінчується 26 липня о 18.00 годині для тих, хто не складає вступних випробувань в університеті. Для осіб, які мають право складати вступні іспити, що проводить університет, прийом заяв та документів закінчується 20 липня. Строк проведення університетом вступних випробувань – з 21 липня по 26 липня. Оприлюднення рейтингового списку вступників відбудеться 01 серпня 2018 року. Термін зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету – 07 серпня 2018 року, за кошти фізичних, юридичних осіб –– не пізніше 23 серпня 2018 року.

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання починається 12 липня і закінчується 20 липня для тих осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті і вступають на місця державного замовлення. Для абітурієнтів, які мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів і вступають на навчання на умовах договору, кінцевий термін подання заяв і документів – 31 липня. Вступні іспити проводяться: з 21 липня по 26 липня 2018 року для вступників за державним замовленням і з 01 серпня по  07 серпня 2018 року для вступників на умовах договору. Для вступників на заочну форму навчання за державним замовленням, які не складають вступних випробувань в університеті, термін прийому заяв і документів закінчується 26 липня, а для тих, хто вступає на навчання за контрактом, –  07 серпня 2018 року. Рейтинговий список вступників на місця державного замовлення оприлюднюється 01 серпня 2018 року, за контрактом – 08 серпня. Зарахування на навчання за кошти державного бюджету здійснюється 07 серпня 2018 року, за кошти фізичних, юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2018 року.

Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання та вступники на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання, які претендують на місця державного замовлення,  подають заяви тільки в електронній формі, крім осіб:
які мають право вступу за співбесідою, іспитами та/або квотою-1;
які мають розбіжності в даних їх документів;
які подають іноземний документ про освіту;
які подають документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у яких відсутні відомості про документи про середню освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
які не можуть зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі, що підтверджено довідкою приймальної комісії.
Вищезазначені категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, ідодаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або за квотами-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).
Вступники на хімічний і медичний факультети у зв‘язку із специфічними умовами здобуття вищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації, при поданні оригіналів документів повинні надати медичну довідку за формою 086-о.
Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х Правил прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

Організація і проведення конкурсу
Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти  конкурсний відбір здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Перелік конкурсних предметів визначено у додатку 5 до Правил прийому. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Для конкурсних пропозицій за спеціальністю 061 «Журналістика» Правилами прийому передбачено складання творчого заліку. Вступник допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який може проводитися з 1 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію. Дні і час проведення творчих заліків оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 до Правил прийому).
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються університетом (додаток 5 до Правил прийому) з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій університету;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1та 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил прийому), та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Надання рекомендацій для зарахування та реалізація права вступників на обрання місця навчання
Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році  та затверджуються рішенням приймальної комісії.
Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.
Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та копії інших документів, передбачених Правилами прийому (для вступників, які подавали заяву в електронній формі), до приймальної комісії університету.
Особи, які в установлені строки  не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням.
Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за кошти державного бюджету формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти  фізичних та/або юридичних осіб.

Доц. О. АНОЩЕНКО, відповідальний  секретар приймальної комісії