Четвер, червня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Біологічний факультет

 

Розвиток світового суспільства не можливий без розвитку біологічної науки, бо  біологія – фундамент, на якому існує і розвивається людство, як складова біологічних систем планети Земля.  Центральною фігурою біологічної науки, безумовно, є біолог, підготовка якого здійснюється на факультеті.

Понад 215 років біологічний факультет функціонує у складі Каразінського університету, розвиваючи різні фундаментальні напрями біології, які є підґрунтям для підготовки високо кваліфікованих фахівців

Нині факультет готує фахівців за спеціальністю 091  «Біологія» на восьми кафедрах за десятьма спеціалізаціями:  ботаніка і екологія рослин, біохімія, генетика і цитологія, зоологія і екологія тварин, лабораторна діагностика, мікологія і фітоімунологія, мікробіологія і вірусологія, фізіологія і біохімія рослин, фізіологія людини і тварин. Відбувається  підготовка студентів-бакалаврів за спеціальністю 162 ‒  «Біотехнології та біоінженерія», а також навчання студентів за спеціальністю 014.05 – Середня освіта «Біологія та здоров’я людини» на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти. На факультеті також відбувається підготовка студентів на третьому рівні вищої освіти – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 091 «Біологія».

Біологічний факультет навчає студентів за двома формами – денною та заочною. Додатково здійснюється прийом на другий курс на базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей. Є можливість отримати другу вищу освіту на контрактній основі.

В освітньому процесі на факультеті пріоритетною є професійно-практична підготовка студентів. Важливе значення надається численним практикам. Свої перші науково-дослідні роботи студенти виконують саме під час навчально-польової та виробничої практик. У мальовничих місцях Харківщини знаходяться структурні підрозділи біологічного факультету: Лабораторія екології водних організмів у с. Мартове на Печенізькому водосховищі та Біологічна станція у с. Гайдари Зміївського району на річці Сіверський Донець. На Біологічній станції та Лабораторії створені комфортні умови для проживання студентів та занять і проведення наукових досліджень.  Студенти мешкають у нових будиночках та навчаються у лабораторіях, які оснащені необхідними приладами та обладнанням.

На факультеті досліджуються  закономірностей функціонування живих систем на різних рівнях організації – від молекулярно-клітинного до біосферного. Їх результати широко висвітлюються у вітчизняних і зарубіжних виданнях та у доповідях на конференціях, співавторами яких часто є студенти факультету. На факультеті проводяться наукові конференції, зокрема і міжнародні.  Так, протягом 2019-2020 років були проведені Всеукраїнська зоологічна конференція з міжнародною участю «Фауна України на межі ХХ-ХХІ століть:  «Нові концепції зоологічних досліджень», IV I V Міжнародна конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти», Всеукраїнська іхтіологічна конференція.  Низка доповідей на цих конференціях була зроблені студентами факультету. Наукову роботу студенти проводять на базі Гербарію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна CWU, колекції дрозофіл, які мають статус Національного надбання України, а також на базі кафедральних лабораторій молекулярно-біологічних досліджень, культури рослин in vitro. Студентське наукове товариство факультету щорічно успішно проводить Міжнародну наукову  конференцію молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» яка сприяє розвитку їх творчого потенціалу, а також наукових і дружніхзв’язків зі студентами та аспірантами інших ЗВО України та зарубіжжя.

Вагомим для розвитку наукової роботи студентів є наявність на кафедрах факультету сучасного обладнання для молекулярно-біологічних досліджень, конфокального лазерного мікроскопу, спектрофлуориметру, флуоресцентного мікроскопу, що дозволяє проводити дослідження процесів життєдіяльності різноманітних організмів на клітинному рівні.

Студенти факультету беруть участь у академічній мобільності, яка дає можливість навчатися чи проходити практику в університетах України та зарубіжжя. Це сприяє значному підвищенню рівня підготовки наших студентів, розширенню академічних зв’язків факультету зі спорідненими факультетами низки університетів в Україні та за рубежем –  у Польщі, Словаччини, Словенії, Німеччини та інших країн.

Студентське життя на факультеті не обмежується тільки навчанням – заняття спортом, участь у різного роду творчих та мистецьких конкурсах – невід’ємна його складова, яка є запорукою формування сучасної особистості громадянина нашої держави.

Без сумніву, навчатися на біологічному факультеті цікаво і шляхетно, бо  «Біологія – наука ХХІ століття» і розвивати її Вам – наші майбутні студенти.

Проф. В. ЖМУРКО, декан біологічного факультету.