Неділя, червня 23, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Молодий НДІ

Університетська наука

 

Молодий НДІ


ВІД РЕДАКЦІЇ. По правді кажучи, сам Науково-дослідний інститут хімії зовсім не молодий, а навпаки – один із найстарших НДІ, створених у Каразінському. Молодим цей НДІ можна вважати тому, що сьогодні в ньому працює солідна частка молоді. Про це та інші подробиці сучасного життя НДІ хімії газеті «Харківський університет» розказав його директор Василь Іванович ЛАРІН, який обіймає цю посаду вже більше п'ятнадцяти років.

– Василю Івановичу, скажіть, якою сьогодні є структура НДІ хімії?

– Нині в інституті хімії функціонує 4 відділи: фізичної хімії і електрохімії розчинів (завідувач відділу – Василь Іванович Ларін, доктор хімічних наук, професор); фізико-органічної хімії (завідувач відділу – Андрій Олегович Дорошенко, доктор хімічних наук, професор); теоретичної хімії (завідувач відділу – Владислав Олегович Черановський, доктор фізико-математичних наук, професор); радіохімії і радіоекології (завідувач відділу – Алла Петрівна Краснопьорова, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник). Також в інституті хімії функціонує Центр Державної служби стандартних довідкових даних Держстандарту України. Крім того, ми маємо ліцензію східної держінспекції з ядерної і радіаційної безпеки Держкомітету ядерного регулювання України на право здійснення діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання та право на проведення радіаційних вимірювань в сфері контролю якості продуктів харчування і будівельних матеріалів.

– Скільки людей працює на благо державної хімії у Вашому інституті?

– В НДІ хімії працює 41 науковий співробітник. З них: 8 докторів наук (6 сумісників), 19 кандидатів наук (3 сумісника), 7 аспірантів і 1 докторант. До того ж, щорічно у виконанні науково-дослідних робіт у нашому відділі беруть участь понад 15 студентів хімічного факультету.

– Василю Івановичу, а за якими напрямками ведуться основні дослідження в інституті

– Пріоритетними напрямками діяльності інституту хімії є: розробка фізико-хімічних основ іонізації й електрокристалізації металів в різних середовищах і створення ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій; експериментальне і теоретичне дослідження взаємодій в розчинах за участі органічних барвників та багатоатомних частинок; фотоніка органічних сполук з п'яти- та шестичленними азото- і кисневмісними гетероциклами й направлений пошук нових органічних люминофорів, флуоресцентних зондів і сенсорів, а також фізіологично активних речовин; теорія електронної будови молекулярних систем, розробка квантовомеханічних методів розрахунку спектральних, люмінесцентних, електричних та магнітних властивостей великих органічних молекул і наноструктурних матеріалів; розвиток й використання методу радіоактивних індикаторів для рішення фундаментальних та прикладних задач з радіохімії і радіоекології.

– Розкажіть, будь ласка, чим живе НДІ хімії сьогодні.

– Останнім часом Міністерство зобов‘язує нас приділяти більше уваги прикладним дослідженням. У розвитку прикладних досліджень ми самі зацікавлені, адже вони завершують наукові дослідження, доводять їх до практичного використання. Але сьогодні важко знайти споживача наукової продукції через відсутність коштів у промислових підприємств. У більшості державних підприємств бракує коштів навіть на заробітну плату своїм працівникам, тому вони не можуть виділяти гроші на модернізацію своїх технологій чи впровадження нових.

Інститут разом з інноваційним центром університету шукає різні шляхи вирішення цієї проблеми. Ми маємо низку завершених запатентованих розробок: екологічно чисті ресурсозберігаючі технології гальвановиробництв і створення нових матеріалів із заданими технологічними властивостями; нові флуоресцентні зонди, сенсори та аналітичні реагенти на основі барвників, чутливі до складу середовища; рідкофазні  і сорбційні матеріали для вилучення і розділення радіоактивних елементів, очистки питної та природних вод від радіонуклідів. Ці та інші розробки були включені до Каталогу інновацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та демонструвалися на Ювілейній Міжнародній виставці в Москві, присвяченій 20-річчю СНД, в серпні 2011 року.

Ми вважаємо, що зараз треба приділяти більше уваги участі у міжнародному співробітництві. Тому розробляємо і подаємо проекти НДР для участі у міжнародних конкурсах. Так, у 2009 році ми виконували дослідницький проект УНТЦ № 3795 «Improving multiplexed analysis systems for environmental pollution monitoring and medical diagnostics using novel classification dyes», в 2009-2010 роках – Спільний Україно-Ізраїльський науковий проект МОН України № М/83-2009 «Хіміко-біологічний сенсор для визначення токсичності води», в 2009-2012 роках – грант Швейцарського наукового фонду, програма SCOPES 2010-2012 № IZ73Z0_127864 «Design, synthesis and photophysical investigations of self organized nanoassemblies of noble metal nanoparticles and organic luminophores – new materials for optical devices, bio and chemo-sensors» («Дизайн, синтез і фотофізичні дослідження само-організованих ансамблів наночастинок благородних металів з органічними люмінофорами – нових матеріалів для оптичних приладів, біо- і хемосенсорів»). Цей грант, можливо, буде подовжений ще й на 2013 рік.

А два гранти з Фонду розвитку і модернізації наукового та навчально-наукового обладнання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ми вже одержали: це гранти «Модернізація наукового лабораторного устаткування – альфа-бета радіометра для автоматизації радіометричних вимірювань» та «Створення вимірювального комплексу «Дельта» для модернізації і використання фізико-хімічного методу електротермографії у фундаментальних і прикладних дослідженнях». Завдяки ним ми вдосконалимо наявні у нас прилади, що дозволить значно покращити ефективність їхньої роботи.

За 2009-2011 роки працівники нашого інституту опублікували 5 монографій (з них 3 за кордоном), 128 статей в фахових наукових виданнях (56 за кордоном), отримали 4 патенти, створили 22 навчальних посібника (6 з грифом МОН), захистили 1 докторську та 3 кандидатських дисертації.

Радує те, що зараз в інституті хімії працює багато талановитої молоді: Р. Ю. Ільяшенко, А. Чалий, О. А. Кравченко, Д. А. Свєчкарьов, О. В. Григорович та інші. Ми робимо все, що в наших силах, аби молоді науковці залишалися з нами, проте, на жаль, через недостатню кількість ставок і не дуже високий рівень зарплатні ми виправити стан справ не в змозі. Тим не менш, ми були, є і будемо кузнею кадрів для інших харківських ВНЗ. Приємним є те, що, навіть коли наші вихованці працюють в інших місцях, наукою займатися вони хочуть разом з нами.

– Василю Івановичу, що планується на найближчий час?

– Зараз ми подаємо (разом з НДІ монокристалів) Українсько-Польський проект. Є надія, що нам вдасться одержати цей грант. Крім того, зважаючи на наші довгорічні плідні наукові зв'язки з Польщею, ми ведемо переговори про одержання ще одного гранту.

До того ж, ми підготували проект  для участі в «Програмі інноваційно-інвестиційного розвитку хімічної галузі України на період до 2020 року». Зараз ми у зв'язку із закінченням терміну виконання НДР займаємося розробкою чотирьох нових фундаментальних проектів і двох прикладних, що будуть фінансуватися за рахунок коштів Держбюджету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


А. КАНТ.